Når kunden ikke betaler

Inkasso

Inkasso – definisjon
Uttale: ink’asso
Etymologi: av in- og lat. ‘kiste, kasse’

MoneyTree5_zpszzjjrpdwInkasso = inndriving av forfalte pengekrav. Inkasso foretas direkte av fordringshaver eller ved hjelp av en inkassator (f.eks. et inkassoforetak) som kreditor gir fullmakt. Ervervsmessig inkassovirksomhet kan bare foretas av person med inkassobevilling fra Finanstilsynet, eller foretak der den ansvarlige leder har inkassobevilling. Inkassovirksomhet kan også foretas i medhold av advokatbevilling.

Inkassovirksomhet reguleres av inkassoloven av 13. mai 1988 og står under tilsyn av Finanstilsynet. Det er et krav om at virksomheten skal drives i samsvar med god inkassoskikk. Det er i strid med god inkassoskikk å bruke metoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Norske Inkassobyråers Forening er interesseorganisasjon for inkassobyråer i Norge.

Litt om prosessen

Før inkassotiltak kan settes i verk, skal skyldneren ha fått skriftlig varsel om dette, samt en frist til å betale på minst 14 dager. Oversittes denne fristen, skal skyldneren få en betalingsoppfordring med en ny frist på minst 14 dager til å betale eller eventuelt komme med innsigelser mot kravet. Betalingsoppfordringen skal angi at manglende betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving. Oversittes også denne fristen, skal inkassator vurdere om kravet er rimelig, og kravet kan så gå til rettslig inndriving. Fordringshaver kan kreve erstatning av skyldneren for kostnadene ved inndrivingen. Dersom skyldneren har betalt innen den første varslingsfristen på 14 dager, kan imidlertid fordringshaver ikke kreve erstattet vederlag til inkassoforetak. Som klageinstans for privatpersoner som mener seg behandlet i strid med god inkassoskikk, ble Inkassoklagenemnda opprettet 2003. Nemnda er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening, som hver har to representanter i nemnda.

Inkasso handler om å finne den beste løsningen for debitor, slik at utestående fordringer blir tilbakebetalt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest